Punjab

Punjab Ju-Jitsu Association

Office Bearers

President
Khalil Ahmed Khan

Secretary
Dr. Muhammad Zaid Arif

Treasurer
Dr. Haris Ashraf